Image
Top
Menu
Dịch vụ khác

Xây dựng thương hiệu

 

Nếu bạn đang bắt đầu xây dựng một công ty mới của riêng bạn, hãy đảm bảo rằng công chúng nhận thức chính xác về thương hiệu của bạn. Đó là mục đích chính của quá trình xây dựng thương hiệu.

Xây dựng thương hiệu là quá trình lựa chọn và kết hợp các thuộc tính hữu hình cũng như vô hình để khác biệt hóa sản phẩm, dịch vụ hoặc hình ảnh của tập đoàn theo một cách thức thú vị, ý nghĩa và hấp dẫn.

Một thương hiệu thì lớn hơn rất nhiều chứ không chỉ đơn thuần là logo của doanh nghiệp. Thương hiệu là tất cả những gì có trong đầu của khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng khi họ nghĩ đến một công ty, một sản phẩm hoặc cá nhân. Các thuộc tính thương hiệu này được hình thành từ những nỗ lực trong quá trình thực hiện các hoạt động truyền thông tiếp thị cũng như chính bản sắc của doanh nghiệp. Nói cách khác, Xây dựng thương hiệu chính là tạo ra những trải nghiệm đẹp trong mọi hoàn cảnh tiếp xúc giữa thương hiệu và khách hàng, nhà cung cấp, đối tác, các đối tượng liên quan khác.

Để có thể xây dựng thương hiệu phát triển bền vững trong dài hạn, các doanh nghiệp có thể tham khảo năm bước sau:

  1. Xác định cấu trúc nền móng thương hiệu
  2. Định vị thương hiệu
  3. Xây dựng chiến lược thương hiệu
  4. Xây dựng chiến lược truyền thông
  5. Đo lường và hiệu chỉnh

Master Event sử dụng và phối hợp thiết kế, quảng cáo, tiếp thị và văn hóa doanh nghiệp để có thể tạo ra các các thuộc tính thương hiệu trong tâm trí công chúng.

Hãy liên hệ hotline 0974 81 77 99 của Master Event để chúng tôi có thể giới thiệu chi tiết hơn với quý khách.